hempel-bildmaschine.de       I
BILDMASCHINE

D7440

D7445

D7460

D7462

D7463

 

Display 45 Zoll, 2007

kinetisches Objekt / kinetic object

190 x 70 x 40 cm

Plexiglas, destilliertes Wasser, Polarisationsfilter, Pumpe / plexiglas, distilled water, polarizing filters, pump